Links to other Yiquan related pages

Zongxun Wuguan

Zongxun Wuguan - Yao Chengguang (China)
http://www.yiquan-academy.eu

Yiquan Academy - Andrzej Kalisz, a student of Yao Chengguang (Poland)

http://www.yiquan.fr/

French Academy of Kung Fu - Ilias Calimintzos (France)

Chinese Internal Arts Association

Chinese Internal Arts Association (UK) - Karel Koskuba, a student of Yao Chengguang